6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nalçın Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Alüminyum Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup Şirketimiz bu kapsamda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Veri sorumlusunun bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusunun Unvanı : Nalçın Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Alüminyum Doğrama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                                      : Vakıf Mahallesi, Vakıfköy Caddesi, No: 4/4, Yıldırım/BURSA

Web Sitesi                               : www.nalcinmimarlik.com

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve Kanun’un ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. İşlem Güvenliği kategorisinde yer alan IP adres bilginiz otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca web sitemizin iletişim bölümünde yer alan iletişim formu kısmında isim soyisimden oluşan kimlik veriniz ve e-posta adresinden oluşan iletişim veriniz otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bahsedilen kişisel verileriniz başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Öneri ve Şikayetlerin Takibi, Müşteri Hizmetleri Çözüm Sürecinin yürütülebilmesi amacıyla işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Hukuki Sebep      Kişisel Veri İşleme Amaçları İşlenen Kişisel Veriler
Kanun m.5/f.2 (a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Kanun m.5/f.2 (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  

 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun   olmak üzere faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

IP adresi şeklindeki işlem güvenliği verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

KVKK m.5/f.2 (f) uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  


 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Öneri ve Şikayetlerin Takibi, Müşteri Hizmetleri Çözüm Sürecinin

 

İsim, soyisim şeklindeki kimlik veriniz ve e-posta adresi şeklindeki iletişim veriniz

 

 

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı “Vakıf Mahallesi, Vakıfköy Caddesi, No: 4/4, Yıldırım/BURSA” adresine yazılı olarak ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya “nalcinmimarlikltdsti@hs01.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.